Wat we doen

WAT WE DOEN

Het is ons doel om als turnaround fonds de beste oplossingen te bieden voor kansrijke bedrijven in nood.

We realiseren dit door in te stappen als zeer betrokken aandeelhouder, met veel expertise, ervaring, netwerk en kapitaal. Het belang en de continuïteit van de onderneming is altijd het uitgangspunt, maar we houden rekening met de belangen van alle stakeholders.

We kunnen snel schakelen, omdat we het proces kennen en het gestructureerd doorlopen. Ten eerste hebben we duidelijke criteria waaraan een investering moet voldoen en vervolgens maken we een helder en concreet plan én ondersteunen het herstel en verdere groeiproces van de onderneming met een duidelijke, gefaseerde en meetbare aanpak: de SECONDWIND/ROADMAP.

DE SECONDWIND/ROADMAP
 • Past het bedrijf binnen onze investeringscriteria
 • Wat is het probleem en welke maatregelen zijn nodig
 • Uitgebreide haalbaarheidsanalyse
 • Gedragen oplossing door alle stakeholders
 • Uitvoeren concrete maatregelen
 • Inbreng kapitaal
 • stakeholdermanagement
 • Duidelijke strategische keuzes
  • Stoppen met verlieslatende onderdelen
  • Investeren in toekomstige groei
 • Structurele verbeteringen doorvoeren
  • Financieel, operationeel en commercieel
  • Verlagen van het risico
  • Nauwe samenwerking met (versterkt) management
 • Focus op groei:
  • Door strategische heroriëntatie
  • Door eigen onderscheidend vermogen
  • Door strategische fit met andere bedrijven
 • Verkoop aan management of derden

Met de SECONDWIND/ROADMAP bieden we een gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak, die in drie heldere fases leidt tot een succes voor alle betrokken partijen. We maken het bedrijf gezond, laten het groeien in kwaliteit en winstgevendheid, zodat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is voor de langere termijn. Voor investeerders betekent dit een uitstekend financieel rendement en de zekerheid dat er wat goeds is gedaan met hun geïnvesteerd vermogen.

FASE 1 WAARDEBEHOUD

Na een gedegen en zorgvuldige analyse wordt een bedrijf geselecteerd en wordt zo spoedig mogelijk gestart met de onderhandeling en het koopproces. Na de aankoop wordt er kapitaal ingebracht en wordt er direct begonnen met het turnaround-proces.  De eerste verbetermaatregelen worden op basis van de eerdere analyse zo spoedig mogelijk  geïmplementeerd. Uiteraard wordt er hier nadrukkelijk gestuurd op kostenbeheersing, de organisatiestructuur en de personele bezetting. Echter, we zijn geen kille saneerders en hebben nadrukkelijk de lange termijn van de organisatie voor ogen.  In de volgende fase komt daar de nadruk op te liggen.

FASE 2 WAARDECREATIE

De strategie wordt verder ontwikkeld en duidelijke keuzes worden gemaakt, waardoor de richting van het bedrijf voor iedereen helder is. We willen het bedrijf ontwikkelen en laten groeien in kwaliteit en winstgevendheid. In een dergelijk proces heb je iedereen nodig en derhalve nemen we in een zo vroeg mogelijk stadium al betrokken mee (denk aan: management, medewerkers, leveranciers, banken, klanten en andere aandeelhouders) . Hierdoor wordt iedereen gehoord, ontstaat er duidelijkheid en creëren we draagvlak voor de keuzes die gemaakt gaan worden. Structurele verbeteringen worden doorgevoerd terwijl de operatie doorgaat en de strategie wordt verder geïmplementeerd.

FASE 3 WAARDEREALISATIE

Nadruk op verdere structurele groei. Autonoom of door samenwerking met strategische partners. In de loop van deze fase is onze toegevoegde waarde gerealiseerd en wordt gekeken naar mogelijkheden om het betreffende bedrijf verder te laten groeien door verkoop aan het management of aan derden.